Betingelser – Norsk

1. Købelov

Sælgers tilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. Sælgers tilbud

Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbudet, dette i 30 dage at regne fra tilbudets datering. I tilfælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ikke bundet af den i tilbudet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge en ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindelig tilbudte leveringstid som muligt.

3. Måltagning

Såfremt sælger bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragtes om en service, der ikke pådrager sælger noget ansvar.

4. Ændringer i ordrer

Sælgers ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren.

5. Levering

5.1 Leveringssted og risiko
Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angivet byggeplads. Levering regnes ved vognkant, og risikoen for varen overgår samtidig hermed til køber.

5.2 Modtagekontrol og reklamation
I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning af fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftligt til sælger. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

5.3 Kvalitetssikring
Inden elementernes montage er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Manglende kvalitetssikring og/eller manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser.

6. Fordringshavermora

6.1 Leveringsforskydning
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på faktureringstidspunktet.

6.2 Lagerleje
Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale.

7. Betaling

7.1 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser fremgår af sælgers tilbud/-ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats, med mindre der i tilbudet/ordrebekræftelsen er angivet en højere rentesats.

7.2 Delleverancer
Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

8. Ansvar for mangler

8.1 Mangelgennemgang

Sælger har ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved afleveringen i forbindelse med årsgennemgangen eller i forbindelse med 5 års eftersyn. Sælgers vægring herved er ikke at betragte som afkald på nogen indsigelse. Vindeusproducenternes SamarbejdsOrganisation.

8.2 Afhjælpning af mangler
Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre følgende misligholdelses-beføjelser gældende i den anførte rækkefølge.

a) Sælger foretager udbedring af mangler uden udgift for køber.

b) Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager sælger en omlevering

c) Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid, kan køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.

d) Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog således, at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

8.3 Force majeure
Sælger er endvidere – uanset ovenstående – aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.

8.4 Ansvarsophør
Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til lager eller videresalg.

8.5 Regres
Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun med store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer berettiget til i samme omfang at rejse direkte keav mod sælger, såfremt den oprindelige køber måtte have et krav mod sælger.

8.6 Tvister
Tvister vedrørende ovennævnte krav behandles ved voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. punkt 11.

9. Ansvar for forsinkelse

9.1 Sælgers ansvar

Sælger er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne forsinkelse skyldes indgribende forstyrrelser i arbejdets gang, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.

9.2 Erstatning ved forsinkelse
Såfremt sælger efter foranstående regler er ansvarlig, betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

9.3 Leveringsfrist
Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse.

9.4 Fristoverskridelse
Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering inden for den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve handlen. Køber kan dog aldrig hæve handlen i situationer, hvor forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 9.1.

10. Produktansvar

Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Tvister

Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes i henhold til reglerne i Almindelig Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92), §45. Tvister mellem parterne, der kan henføres til AB 92 §22, stk. 14, finder afgørelse i henhold til AB 92 § 46.

Tvister afgøres endeligt ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92) § 47.

12. LEVERINGSFORBEHOLD

Grundet ekstraordinære omstændigheder oplever vi aktuelt leveringssvigt og leveringsforsinkelser fra vores underleverandører.

Vi oplever desværre for tiden et meget ustabilt marked for de råmaterialer og komponenter, som anvendes i vores produktion. Leveringer af råmaterialer/komponenter bliver ændret og udskudt.  Det er en situation, som vi desværre har meget lille indflydelse på. Vi forsøger efter bedste evne at manøvrere i situationen, men vi oplever desværre, at vi ikke kan gå fri af problemerne. Forventningerne er, at situationen vil fortsætte sådan i en længere periode.

Derfor tager vi følgende forbehold:

Ordren bekræftes derfor med forbehold for, at det aftalte leveringstidspunkt kan blive væsentligt udskudt, hvis leverancer af komponenter eller andre materialer fra vores underleverandører svigter eller forsinkes.

I tilfælde af forsinkelse fra vores underleverandører er vi berettiget til at udskyde levering. I tilfælde af udskudt levering er vi ikke erstatningspligtige over for jer.

Vi bestræber os selvfølgelig på at holde leveringstiderne så korte som muligt. Vi vil forsøge løbende at meddele jer det faktiske leveringstidspunkt, så snart produktionen af jeres ordre er blevet endeligt disponeret. Der kan desuden blive tale om delleverancer.

Vi beder jer venligst bekræfte, at I er indforstået med dette forbehold, eller om I alternativt ønsker at annullere ordren. Hvis vi ikke hører fra jer inden 3 arbejdsdage, vil ordren blive sat i produktion.

Vi ser naturligvis frem til, at leveringssituationen igen bliver normal og håber på jeres forståelse for den meget vanskelige situation. Vi ønsker en åben og transparent dialog med vores kunder og vil derfor forsøge at mindske de problemer, som måtte opstå.”